สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร เปิดทำการ ครั้งแรก ในปี 2507 ที่ถนนปรมินทรมรรคา ข้างโรงเรียนอนุบาลสอาดเผดิมวิทยา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัด ชุมพร ต่อมาได้ย้ายไปเช่าตึกแถว 4 คูหาเลขที่ 182/3-6 ถนนชุมพร-ปากน้ำ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นที่ทำการ
      ปัจจุบันนี้มีสำนักงานเป็นของตนเอง ณ เลขที่ 156 หมู่ 7 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
      ในปี 2532 ได้เปิดสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ อำเภอหลังสวน ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะและอำเภอละแม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

.............สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ความรับผิด

ในการควบคุมดูแลและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนภายในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรับผิดชอบงาน

ด้านประกอบการขนส่งการรับจัดการขนส่ง การสำรวจ รวบรวมจัดทำสถิตและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผนจัดทำสถิติการขนส่งการตรวจ

ตราและปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจร

ทางบกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ขับรถส่งเสริมสวัสดิภาพ การขนส่ง กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่ง

จังหวัดสาขาและสถานีขนส่งผู้โดยสาร
............นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสำคัญในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับ ใบอนุญาตขับรถ และงานทะเบียนรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ อีกทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบัน สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร มีหน่วยงานขึ้นตรงจำนวน 2 แห่ง คือ

...........1. สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร สาขาอำเภอหลังสวน

...........2. สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร

..........หมายเหตุ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ( ลำดับที่ 2) ปัจจุบัน ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยกรมการขนส่ง

ทางบกเป็นผู้กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

......................

 

 
  ประวัติสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร

 

 

 
  ที่ตั้ง 156 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง
  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-658-265
  สายด่วน 1584 แผนที่สำนักงาน