.......

......

การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ

ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปี ๒๕๕๙ 06-06-2559

ประเภทลักษณะรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทาง (GPS) 29-01-2559

ประเภทลักษณะรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกการเดินทาง (GPS) 29-01-2559

การเบี่ยงเบนการจราจร เพื่อทำการก่อสร้าง 17-01-2559

อ่านทั้งหมด

ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน 25-02-2559

ขอความร่วมมือเผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

และจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 20-08-2558

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องอบรมใบอนุญาตขับรถและช่องแสงบันได้ สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร 24-06-2558

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 11-06-2558

ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน 11-02-2558

อ่านทั้งหมด

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเินินการตามพระราชบัญญัติการในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ สำนัีกงานขนส่งจังหวัดชุมพร 03-11-2558

้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินสัมปทาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 09-03-2558

อ่านทั้งหมด

ท่านมีความคิดเห็นหรือต้องการติชมเว็บไซต์ของเราเชิญเขียนมาที่ chumphondlt@hotmail.comโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร by Provincial Land Transport Office of Chumphon สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร 156 หมู่ 7 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทรศัพท์ 077-658264 แผนที่

 

Poll

ท่านคิดว่าเว็บไซตสขจ.ชุมพร์ ให้ข้อมูลข่าวสารท่านมากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

seattle assisted living
free-counter-plus.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player